Knihovna


Lektoři

Ministranti


Akolyté

Kaple Sv. Rocha


Kaple na Žerotíně

Obraz Panny Marie


VarhanyFarní rada

V aktuálním volebním období 2022-2026 bylo ve volbách odevzdáno 242 hlasovacích lístků. Nová rada má 25 členů.

Jména členů rady (podle abecedy):

Adamcová Barbora, Berčík Vojtěch, Blatová Anežka, Bluma Bronislav, Bučková Blažena, Cábová Helena, Hutař Petr, Janík Martin, Král Miroslav, Kristoňová Marie, Kyš Jaromír, Lovecký Ondřej, Lovecký Tomáš, Múčka Martin, Nejeschleba Radek st., Sovič Ladislav, Tomšej Jan, Vajčner JaroslavAktuality - příští zasedání FR bude 20. 9. 2024

Projednávané body ze 14. 6. 2024

- Jarní (orelsko – farní) ples: rodinná atmosféra, ples byl úspěšný; čas po Velikonocích se osvědčil; vstřícnost petrovského OÚ a ZŠ,

- Noc kostelů: byla možnost se něco dozvědět; dobré ohlasy na minisoutěž; kvalita programu byla s ohledem na naše kapacity výborná; cedulky zůstanou na prázdninové prohlídky kostela 

- Charita Strážnice: FR schválila navržené využití darů z Postní almužny

- Personální otázky ohledně kněží v našich farnostech: byli jsme seznámení s komplikovaností situace; je potřeba si uvědomit, že v rámci správy farnosti je sloužení mše sv. ta jednodušší část, avšak kapacitu vytěžují především ostatní svátosti, přípravy pohřbů, náboženství, administrativa a další aktivity

- Rekonstrukce “spolku” je v nedohlednu, řeší se případné využití prostor v současném stavu

- FR žádá zrušení nástěnky KDU–ČSL před kostelem

zapsal M. Múčka

Projednávané body ze dne 22. března 2024

- Za rok je plánována duchovní obnova navazující na proběhlé misie.

- Ohlasy k misiím: každý si mohl najít to, co ho oslovilo. Symbolika byla silná, rozvířila stereotyp. Bohužel se vloudily jazykové chyby do letáku; text letáku byl sestaven týmem misionářů.

- Orelsko-farní ples v Petrově: nešlo spoléhat na otevření KD ve Strážnici, lepší cenová nabídka z Petrova.

- Noc kostelů nástřel: jednodušší program u sv. Martina (možná podobně jako loni), prohlídka po opravách, strukturovaný program u P. Marie. Dobrovolníci ať se hlásí Petrovi Tomečkovi nebo Martinu Múčkovi.

- Pozitivní ohlas na pohoštění po mši při misiích: zkusíme zopakovat 1. 5. (po jarní pouti) a pak ještě do prázdnin.

- Nové kněžské ornáty (mešní roucha): farnost žádné nekupuje, vždy se jedná o věcný dar konkrétního člověka – anonymní dobrodinec z Polska.

Projednávané body ze 21. ledna 2024:

Provozní a technické záležitosti ohledně misií ve Strážnici – příprava programu misií.

Projednávané body ze 1. prosince 2023:

Vyhodnocení proběhlých akcí, plánování akcí budoucích

- Farní kalendář na příští rok 2024

- Pozitivní ohlas: některé děti z náboženství nechodí v neděli na mši sv., avšak nyní občas zajdou alespoň na nedělní dětskou.

- Byl ukončen pronájem kaple sv. Rocha pro Církev československou husitskou (rozhodnutí a domluva mezi biskupem Církve československé a olomouckým arcibiskupstvím).

- Stav kostela sv. Martina – čeká se na dokončení elektroinstalace a řeší se přípojka VaK.

- Připomínáme, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by uvítal sv. přijímání v neděli a nemůže se dostavit na mši sv., tak je možné tuto osobu po domluvě s rodinou přihlásit do pravidelného seznamu roznášení sv. přijímání.

Projednávané body ze 15. září 2023:

Vyhodnocení proběhlých akcí, plánování akcí budoucích

- O. Dawid se pokusí v rámci své nové zodpovědnosti znovu nastartovat aktivitu mládeže v našem děkanátu. V tuto chvíli je naplánováno první setkání animátorů mládeže.

- Farnost hledá dobrovolníky, kteří by mohli pomoci s pravidelným chystáním květinové výzdoby v kostele. Pomůže také to, pokud máte tip pro O. Lukáše na člověka, kterého by šlo oslovit.

- Nově bude nedělní mše sv. v 10:30 sloužena každou první neděli v měsíci jako dětská. Středeční dětské mše sv. nadále platí.

- Farní rada si uvědomuje, že je třeba podpořit účast rodin s malými dětmi na bohoslužbách i za cenu jistého vyrušování při mši. Žádáme proto farníky o shovívavost pro naše nejmenší, neboť pokud přijdeme o děti, přijdeme i o naši budoucnost.

Projednávané body ze 3. července 2023:

- Otec Lukáš nás informoval o nastavení vztahu ohledně využívání kaple sv. Rocha, která je nyní zapůjčena na 1 rok Církvi československé husitské.

- Byli jsme informování o přípravách poutě a zejména jejího programu.

Projednávané body z 12. května 2023:

- Úklid kostela: rozpis je na příliš krátkou dobu, pouze jeden měsíc ve Studánce. Prázdninové dvojčíslo bude na dva měsíce a v tomto tempu se bude od září pokračovat.

- Lektoři: občas někdo nepřijde na svou službu. Pokud někdo nemůže, ať si laskavě najde náhradníka. Jako záložní řešení se na web napíše číslo na kostelníka, který může zavčas přede mší oslovit přítomné v kostele.

- Rodiny v kostele: děti v kostele občas vyrušují, avšak v zájmu farnosti je je v kostele udržet. Od září se jednou měsíčně rodinám s dětmi uzpůsobí mše sv. v neděli v 10:30 jakožto "mše pro rodiny s dětmi". 

- 2.6. bude Noc kostelů jako příležitost navštívit v tichosti kostel p. Marie, viz plakáty.

- Farní táboráky přes prázdniny nebudou, avšak Orel chce zorganizovat 30.8. Sportovní den s táborákem.

- Je zde příležitost pro zájemce o fotografování akcí ve farnosti.

Projednávané body ze 3. března 2023:

- Byly zhodnoceny proběhlé akce. 

- Diskutoval se termín plesu příští rok. Vzhledem k brzkému začátku postní doby se rada shodla na termínu 6. dubna 2024. 

- Pastorační radě byly představeny změny v plánu akcí do června.

- Letošní Noc kostelů se uskuteční 2. června a bude pouze v kostele u P. Marie a jen v minimalistickém pojetí.

- Pastorační rada byla seznámena s tématy probíranými na farní Ekonomické radě ze dne 1. března.

 

 Bohoslužby v kostele Panny Marie:

dle aktuálních ohlášek

Bohoslužby v kostele Sv. Martina:

Kostel je momentálně v rekonstrukci, veškeré bohoslužby jsou tedy slouženy v kostele Panny Marie.Kontakty a informace - komunita řádu piaristů:

Adresa: Kostelní 514, 696 62 Strážnice

Telefon: 518 334 386

Email: fastraznice-sma@ado.cz

 

Římskokatolická farnost Panny Marie Strážnice
Piaristické náměstí 520, 696 62 Strážnice
č. ú.: 1443771319/0800
IČO: 66609739

Římskokatolická farnost svatého Martina Strážnice
Kostelní 514, 696 62 Strážnice
č. ú.: 1443772389/0800
IČO: 48842516

 Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je součástí barokního komplexu z poloviny 18. století spolu s bývalým klášterem a gymnáziem. Byl postaven na místě původního bratrského areálu z konce 16. století. V souvislosti s historickými událostmi přešlo vlastnictví strážnického panství na italský rod Magnisů. Na jejich pozvání přichází do města v roce 1633 italský katolický řád piaristů. Pro bohoslužby byl ještě více než sto let využíván kostelík bratrský a postupně byly od věřících až do vzdálenosti 90 km od města shromažďovány finanční prostředky na výstavbu kostela nového. Dle stylu provedení lze usuzovat na dílo italského stavitele Ignáce Cyrániho. V roce 1745 zde byly zavěšeny zvony a započala výzdoba interiéru. Byl vytvořen hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie a šest postranních oltářů. Na retabulu je vyobrazena Nejsvětější Trojice brněnským barokním malířem Josefem Tadeášem Rotterem, jenž je autorem obrazů i na oltářích bočních. Význam hlavního oltáře podtrhují i sochy sv. Tomáše a sv. Augustina vlevo a sv. Vojtěcha a sv. Karla Boromejského vpravo. Toto architektonické dílo je završeno mariánskou korunou a znakem rodu Magnisů, jimž prostor pod oltářem v minulosti sloužíval jako hrobka. Interier kostela upoutá také křtitelnicí, čtyřmi bloky barokních lavic, relikviářem sv. Josefa Kalasankého a od roku 2013 i relikviářem sv. Jana Pavla II. Na kůru v zadní části kostela jsou umístěny varhany s pedálnicí a bohatým souborem píšťal. Vysvěcení kostela se uskutečnilo 18. 10. 1750 za účasti olomouckého biskupa Karla hraběte z Scherffenberka.Kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina byl vystavěn v 15. století. Je zasvěcen sv. Martinu z Tours, jehož obraz od kroměřížského malíře Jana Zapletala z roku 1833 zdobí hlavní oltář. Byl původně postaven v gotickém stylu. Dodnes se zachovaly dva zazděné gotické boční vchody, pilíře a okna. Tyto původní slohové prvky byly objeveny při opravě kostela v roce 1943.  Na venkovní fasádě lze dohledat i erby zakladatele kostela – tehdejšího majitele panství Jiřího z Kravař. Ještě na konci 15. století přechází panství do rukou Žerotínů, ke kostelu byla připojena fara, latinská škola a hřbitov. S kostelem sv. Martina je spojena pověst o záhadném stále se vracejícím „žerotínském” náhrobku předčasně zemřelého  Bernarta Hanno ze Žerotína, umístěného původně vedle oltáře. Dle historických dokumentů byl mundšenkem římského císaře Maxmiliána II. a zemřel přímo v kostele v roce 1568 ve věku pouhých dvaceti sedmi let. Když měl být jeho náhrobek po prodeji panství Františku z Magni a cílené rekatolizaci vynesen z kostela a zazděn do venkovní zdi, vždy se do druhého dne podivným způsobem vrátil na své původní místo. Kostel podobně jako celé město během své historie mnohokrát vyhořel a byl později opraven již ve slohu barokním. Pod kostelem se nachází zazděná krypta, v níž spočívají páni z Kravař a Žerotínové.