390 výročí příchodu Piaristů

390 důvodů k vděčnosti

Letošní rok je pro naši strážnickou komunitu Řádu piaristů příležitostí k poděkování. 6. února 1633 na pozvání Františka Magnise se do Strážnice nastěhovali první členové piaristického řádu a zahájili své působení ve městě a v jeho okolí. Letos 6. února si připomeneme 390. výročí této události. Naše strážnická komunita je jedinou komunitou piaristického řádu, která působí na území ČR. Jsme zodpovědní nejenom za chod strážnické, petrovské, radějovské, sudoměřické a rohatecké farnosti, ale také za odkaz minulosti, za dědictví našeho řádu, a to nejenom ve Strážnici, ale také v českých zemích. Do roku 1950, kdy komunistický režim násilným způsobem zlikvidoval všechny řeholní komunity na území tehdejšího Československa – včetně těch piaristických, piaristé působili ve 30 městech Čech, Moravy a Slezska. A my – piaristé, chceme dnes poděkovat Bohu a lidem za dar a možnost působení ve Strážnici.

Bohu za to, že tak vedl kroky a rozhodnutí zakladatele našeho řádu sv. Josefa Kalasanského, že po krátké době od založení řádu piaristé mohli začít působit na Moravě. Jižní Morava byla prvním místem mimo Itálii, kde začaly působit piaristické komunity: od 1631 v Mikulově a od 1633 tady u nás, ve Strážnici.

Děkujeme a vzpomínáme na všechny, kteří pomohli založit piaristickou kolej a komunitu ve Strážnici. Myslíme na rodinu Magnis a všechny obyvatele města, kteří se zapojili do života piaristů. Pamatujeme na všechny dobrodince a spolupracovníky, kteří pomáhali během příprav a stavby piaristické koleje a klášterního kostela Panny Marie.

Jsme vděčni všem, kteří nám byli v průběhu století nablízku a svou obětavostí a ochotou podporovali činnost našich spolubratrů. Zvlášť chceme vyjádřit vděčnost těm, kteří podporovali strážnické piaristy – otce Tichého, Poláčka a Vomáčku v okamžiku likvidace komunity komunistickým režimem a byli nablízku všem piaristům během období komunistického teroru.

Děkujeme našemu rodákovi O. arcibiskupu Janu Graubnerovi, který v roce 1994 opět pozval náš řád do Strážnice a svěřil nám duchovní správu ve městě a v okolních obcích.

Naši vděčnost chceme vyjádřit zástupcům města Strážnice za velmi úzkou a dobrou spolupráci. Myslíme na pana starostu Jaromíra Šašinku, paní starostku Renatu Smutnou a pana starostu Rista Ljasovského a na všechny jejich spolupracovníky. Zvláštní poděkovaní patří panu Šašinkovi, který nešetřil síly a měl mnoho nápadů při pomoci s obnovením našeho působení ve Strážnici a ochotně nám pomáhal do posledních dnů starostování. Vřelý dík patří paní starostce Smutné, která během 12 let starostování nám vždy byla nablízku a ochotně se zapojovala do různých piaristických projektů a plánů, které obohacovaly farnost a město. Tady bychom zejména chtěli poděkovat za vynikající
spolupráci během příprav dvou ročníků Mezinárodních setkání piaristické mládeže, které se konaly ve Strážnici (2012 a 2017). Ale nejenom to. Paní starostka a pan místostarosta Walter Bartoš svou přítomností, dobrým slovem a radou nám vždy dávali najevo, že Strážnice je také naším městem a jak mohli, tak se snažili podporovat činnost naší komunity. Dobrá spolupráce také charakterizovala první starostování současného starosty města pana Rista Ljasovského a pevně věříme a doufáme, že dobrý vztah mezi samosprávou a piaristy bude mít své pokračování. Děkujeme zaměstnancům Městského úřadu a technických služeb města Strážnice. A to vše pro dobro města, farnosti a komunity. Samozřejmě vřelý dík patří také všem starostům a zástupcům okolních obcí, které se postupem času stávaly součástí práce a života strážnických piaristů. Děkujeme za důvěru a pomoc obcím Petrov, Radějov, Sudoměřice a Rohatec. Vážíme si veškerých aktivit, které můžeme spoluorganizovat a podporovat pro okolní obce. Děkujeme, že jste nám na blízku!

Nesmíme zapomenout na školy (strážnické a okolní), ve kterých učíme náboženství. I když ve Strážnici už není piaristická škola, nadále můžeme pokračovat ve školské činnosti našeho řádu skrze křesťanskou výchovu žáků v místních školách. Děkujeme za ochotnou spolupráci všem vedoucím, učitelům a zaměstnancům škol. Jsme velmi rádi, že náboženství má své pevné místo ve školském systému města Strážnice a okolí. Děkujeme za možnost návštěv a setkávání s nejmenšími dětmi v mateřských školkách.

Velmi si vážíme spolupráce s ostatními státními a regionálními institucemi a sdruženími města a okolních obcí. Myslíme na všechny spolky a organizace, které s námi spolupracují a podporují veškerou činnost řádu: KD Strážničan, NÚLK, Orel, Městské muzeum, folklorní soubory a muziky, zahrádkáři a vinaři, strážnická ZUŠka, MAS Strážnicko a všechny ostatní organizace. Děkujeme všem firmám a podnikatelům, kteří nám pomáhají realizovat aktivity piaristické komunity a pomáhají našim farnostem.

V neposlední řadě myslíme na všechny naše spolupracovníky, farníky, rodiny a jednotlivce, kteří svou otevřeností, obětavostí a solidaritou podporují naši činnost. Děkujeme za každé dobré slovo a podporu (jak modlitební, tak materiální). Myslíme na všechny, díky kterým víme, že Strážnice je našim domovem. Děkujeme za všechny společné akce, kterými se snažíme obohatit život našich farností a obcí. Děkujeme za váš čas a ochotu. Děkujeme za vstřícnost a také za veškeré přátelské napomenutí a společné řešení případných chyb nebo nedorozumění. Děkujeme za to, že nás přijímáte takové, jací jsme a pomáháte nám v našem každodenním životě a v řeholním poslání. Myslíme na naše nemocné a nemohoucí farníky a touto cestou jim posíláme srdečný pozdrav.

Zároveň se chceme omluvit za chyby nebo nedorozumění, které mohly vzniknout na základě nepochopení nebo lidské slabosti. Za všechna taková slova nebo chování se omlouváme a prosíme za odpuštění. Slavit se může pouze s čistým svědomím, tedy vás prosíme za odpuštění a také my odpouštíme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem křivdili nebo ublížili.

Končím svůj text a nevím, jestli bylo dost těchto 390 slov vděčnosti. Určitě jich může být mnohem víc. Ale chceme, aby alespoň tyto odstavce byly projevem naší vděčnosti za 390 roků života a působení piaristů ve Strážnici. Bohu a vám všem díky!

Na závěr pozvánka. Protože zimní měsíc únor není moc vhodným časem na nějaké oslavy, přesouváme hlavní oslavy na poslední dubnový týden. Od 26. do 30. 4. vás budeme zvát na bohoslužby, přednášky, koncerty a besedy, které obohatí život města a farnosti a budou příležitostí k veřejné oslavě 390. výročí. Hlavním bodem oslav bude mše sv., kterou budeme slavit v pondělí 1. 5. od 10:30 v kostele Panny Marie. Živě ji bude vysílat TV Noe.

Podrobný program oslav zveřejníme v průběhu března a dubna a už dnes se těšíme na společné oslavy 390. výročí příchodu piaristů do Strážnice.

 

Jménem strážnické komunity Řádu piaristů Lukasz Karpinski, strážnický farář